ŘemŘich - čekatelský kurz [2019]

Čekatelská práce

Já, skaut(ský vedoucí)


Úkolem je napsat úvahu týkající se oblasti skautingu a role skautského vedoucího. Konkrétní tematické zaměření si účastník vybírá sám, může využít pomocných otázek.

Pomocné otázky:

 • co pro mě znamená skauting?

 • co pro mě znamená skautský slib? mění se to nějak v čase?

 • jak chápu skautský zákon? k čemu podle mě je?

 • co mi skauting dává/bere?

 • co mě motivuje pro roli vedoucího?

 • jaká jsou úskalí role vedoucího?

 • jaké jsou mé silné stránky, které můžu v oddíle využít?

 • jaké jsou mé slabé stránky, na nichž musím ve vedení pracovat?

 • čím je přínosné, když děti chodí do skauta?

 • jak vysvětlím neskautskému kamarádovi, co je to skaut?

 • skauting v každodenním životě?

 • může mi skauting pomoct k dosažení mých životních cílů? jak?

 • co předávám dětem v oddíle a co jim předávat chci?

 • co chci, aby vyrostlo z dětí, které vedu/chystám se vést?

 • jak by měl vypadat člen mého oddílu, až ho potkám za 25 let?

Formální kritéria:

 • úvaha musí být rozumně členěná na úvod, kapitoly a závěr

 • logický, souvislý, pro čtenáře srozumitelný text

 • úvaha by měla být napsána minimálně v rozsahu 5000 znaků (včetně mezer)

 • práce musí splnit formální náležitosti: řádkování 1,5, velikost písma 12, členění na odstavce, název

 • osnova i hotová práce byly odevzdány včas

Obsahová kritéria:

 • práce se týká tématu skautingu a/nebo role skautského vedoucího (jsou v ní obsažené odpovědi na některé pomocné otázky)

 • práce je vlastním autorským textem

 • účastník musí projevit svůj vlastní názor (není to soubor přepsaných pouček) - nejlépe ho nějak vysvětlí, obhájí

 • práce obsahuje osobní reflexi (vztahuje se k vlastní zkušenosti, nikoliv pouze “jak by to mělo být,” ale také “jak to mám já”, ideálně kombinace obojího)

 • přečíst si vhodný zdroj k tématu (metodika, kapitola, článek,...) a v rámci práce se k němu vyjádřit

Co není na překážku kvalitě práce:

 • nesouhlasit, polemizovat s něčím (umět vysvětlit proč)

 • zahrnout do reflexe to, že něco “nedělám dobře”

Termíny:

 • Do 7. 4. pošle účastník svému konzultantovi osnovu textu, podle které chce psát.

 • Do 28. dubna pošle hotovou práci, která musí být nejpozději 5.5. schválená a zkonzultovaná. Pokud nebude, může si účastník dodělat práci po kurzu ve lhůtě 18 měsíců.

Inspirace:
odkazy a inspirace na texty dle věk. kategorií

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

IČO: 604 469 27
Číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Anna Rambousková - vedoucí střediska
blanik@blanik.info
tel: +420 724 513 352

Filip Foglar - zástupce vedoucího 
office@blanik.info
tel: +420 774 900 809

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)